Regulamin zlotu

REGULAMIN ZLOTU SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH I ZABYTKOWYCH W MEGA PARKU

1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptacje poniższego regulaminu.
2. Organizatorem zlotu jest Mega Park Zdzisława Kolasińska Linarczyk 18, 86-302 Grudziądz.
3. Impreza ma charakter rekreacyjno-wystawowy.
4. Na teren zlotu mogą wjeżdżać tylko samochody zgłoszone na zlot, po otrzymaniu zgody i potwierdzenia uczestnictwa w Zlocie. Samochody organizatorów i służb ratowniczych (tzw. pojazdy upoważnione) oraz samochody posiadające zezwolenie organizatora na wjazd.
5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie zlotu w Mega Parku. Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia lub wyproszenia z terenu Zlotu osób/grup, które:
- będą pod wpływem środków odurzających;
- będą zachowywać się w sposób obsceniczny, uwłaczający innym uczestnikom i zagrażający ich życiu i zdrowiu;
- będą objęte zakazem uczestnictwa w Zlocie.
Organizator zastrzega sobie, w takiej sytuacji, wezwanie policji oraz uprzedza o interwencji firmy ochroniarskiej, będącej na miejscu Zlotu.
7. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych oraz usunięcia z terenu trwania imprezy.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów wcześniej nie przewidzianych.
9. Zabranie się wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla gości, w szczególności teren amfiteatru, pomieszczenia oznaczone jako służbowe oraz urządzenia rekreacyjne po zamknięciu parku rozrywki.
10. Organizator zlotu zastrzega sobie prawo do sprawdzania aut w celu wyeliminowania przewiezienia na teren imprezy masowej rzeczy zabronionych, np. broni, materiałów wybuchowych, materiałów łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, substancji psychotropowych oraz innych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu np. metalowych prętów, rurek, noży itp. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz strzelania ogniem z wydechu. W przypadku odmowy poddania się tej czynności kierowcy tych aut nie będą wpuszczeni na teren imprezy.
11. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
12. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
13. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe oraz przestrzegania stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
14. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.
15. Zabrania się naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, osób postronnych, jak i zwiedzających, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska (drift na trawie) naturalnego w miejscu trwania zlotu.
16. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, strzelania ogniem z wydechu itp.
17. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z samochodu.
18. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
19. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.
20. Wszystkie samochody zaparkowane przed dniem imprezy oraz w czasie jej trwania, nieposiadające prawa na wjazd, jak i postój podczas Zlotu oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach niedozwolonych będą odholowane na na koszt właściciela.
21. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren imprezy ( zlotu ) oraz przebywania na nim osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
22. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.
23. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.
24. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu pod opieką osób dorosłych, które sprawują nad nimi pieczę.
25. Na ternie Zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego
26. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
27. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.
28. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.
29. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
30. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.
31. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do poinformowania Organizatora lub służby porządkowe i informacyjne o zauważeniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia np. o zauważonym pożarze.
32. W czasie zlotu (sobota) odbędzie się parada ulicami Grudziądza pod eskortą policji. W czasie parady obowiązują następujące reguły:
- parada odbywa się drugiego dnia zlotu (sobota) w godzinach 12:30 – 14:15
- zbiórka na paradę na terenie Mega Parku pomiędzy godzina 11:30 – 12:30
- wyjazd na paradę z miejsca zbiórki – parking główny Mega Park o godzinie 12:30
- przejazd nastąpi wyznaczonymi ulicami Grudziądz pod eskortą policji (trasa parady zostanie udostępniona na http://www.mega-park.pl oraz na profilu Mega Parku na FB
- podczas przejazdu nastąpi krótki postój na Błoniach Nadwiślańskich (Al. Królowej Jadwigi) w celu możliwości zrobienia zdjęć przez mieszkańców
- planowana godzina powrotu do Mega Parku ok 14:00- 14:15
- udział w paradzie nie jest obowiązkowy
- uczestnicy parady zobowiązuję się do przejazdu zwartą kolumną przy zajęciu prawego pasa.
- podczas jazdy obowiązuje bezwzględny zakaz włączania się do kolumny pojazdów podczas jej przemieszczania ulicami miasta
- samochody uczestniczące w paradzie muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
- w czasie parady – wzdłuż przemieszczającej się kolumny samochodów- czuwają służby porządkowe organizatora. Prowadzący kolumnę, służba porządkowa w środku kolumny, służba porządkowa zamykająca kolumnę
- w samochodzie organizatora znajdować się będzie oznakowany ratownik medyczny z podręcznym sprzętem.
- nad bezpieczeństwem uczestników parady czuwa, oprócz służb organizatora, Wydział Ruchu Drogowego Policji w Grudziądzu.
- podczas parady obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychotropowych. W paradzie mogą uczestniczyć tylko osoby trzeźwe
- wszyscy uczestnicy parady mają obowiązek przestrzegać zaleceń osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg imprezy z rangi organizatora
- wszyscy uczestnicy parady maja obowiązek przestrzegać przepisy ruchu drogowego, zaleceń WRD oraz organizatora.

ul. Południowa
86-300 Grudziądz
+ 48 667 697 687
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone | Restauracja Rancho
Realizacja: Studio113